Discrimination is Against the Law

 

Language Assistance: Español   |  Tiếng Việt   |  繁體中文   |  Deutsch   |  한국어  |   ພາສາລາວ  |   لعربية   |  Tagalog   |   ภาษาไทย  |   Français  |   日本語   |   Русский  |   Hmoob  |   فارسی  |  Kiswahili   |  English


English:
Manhattan Surgical Hospital complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.  Manhattan Surgical Hospital does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

Manhattan Surgical Hospital:
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    - Qualified sign language interpreters
    - Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    - Qualified interpreters
    - Information written in other languages

If you need these services, contact Stacy Dinkel.

If you believe that Manhattan Surgical Hospital has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:  Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. You can file a grievance in person or by mail, fax, or email.  If you need help filing a grievance, Chris Stipe, CEO, is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


Español (Spanish):
Manhattan Surgical Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  Manhattan Surgical Hospital no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Manhattan Surgical Hospital:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
    - Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
    - Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
    - Intérpretes capacitados.
    - Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con Stacy Dinkel.

Si considera que Manhattan Surgical Hospital no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente persona: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com.  Puede presentar el reclamo en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Chris Stipe, CEO, está a su disposición para brindársela.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


Tiếng Việt (Vietnamese):
Manhattan Surgical Hospital tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.  Manhattan Surgical Hospital không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Manhattan Surgical Hospital:
• Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
    - Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
    - Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
• Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
    - Thông dịch viên đủ năng lực
    - Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Stacy Dinkel.

Nếu bạn tin rằng Manhattan Surgical Hospital không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với:
Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com.
Bạn có thể trực tiếp nộp đơn khiếu nại hoặc gửi qua đường bưu điện, chuyển fax, hoặc email. Nếu bạn cần trợ giúp nộp đơn khiếu nại, Chris Stipe, CEO, sẵn sàng giúp bạn.

Bạn cũng có thể nộp đơn khiếu nại về dân quyền lên U.S. Department of Health and Human Services (Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ), Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằnghình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Các mẫu khiếu nại có trên trang http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


繁體中文 (Chinese):
Manhattan Surgical Hospital 遵守適用的聯邦民權法律規定,不因種族、膚色、民族血統、年 齡、殘障或性別而歧視任何人。Manhattan Surgical Hospital 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

Manhattan Surgical Hospital:
• 向殘障人士免費提供各種援助和服務,以幫助他們與我們進行有效溝通,如:
    - 合格的手語翻譯員
    - 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
• 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
    - 合格的翻譯員
    - 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務,請聯絡 Stacy Dinkel

如果您認為 Manhattan Surgical Hospital 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年 齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您,您可以向 Chris Stipe, CEO, 提 交投訴,郵寄地址為 1829 College Avenue,電話號碼為 785-776-5100、聽障專線)號碼 為,傳真為 785-776-5101,電子信箱為 cstipe@manhattansurgical.com。您可以親自提交 投訴,或者以郵寄、傳真或電郵的方式提交投訴。如果您在提交投訴方面需要幫助,Chris Stipe, CEO, 可以幫助您。

您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services(美國衛生及公共服務部)的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴,透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C.20201
1-800-368-1019,800-537-7697 (TDD)

聾人用電信設備) 登入 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。


Deutsch (German):
Manhattan Surgical Hospital erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.  Manhattan Surgical Hospital lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

 Manhattan Surgical Hospital:
                • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation,
wie z. B.:
                                    - Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
                    - Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche
elektronische Formate, sonstige Formate)
                • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
                                    - Qualifizierte Dolmetscher
                                    - Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an Stacy Dinkel.
Sollten Sie der Ansicht sein, dass Manhattan Surgical Hospital es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com.  Sie können eine Beschwerde persönlich oder per Post, Fax oder E-Mail einreichen. Sollten Sie Hilfe beim Einreichen einer Beschwerde benötigen, so steht Ihnen, Chris Stipe, CEO gerne zur Verfügung.

Sie können ebenfalls eine Menschenrechtsbeschwerde einreichen bei: Department of Health and Human Services (U.S.-Gesundheitsministerium), Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Beschwerdeformulare sind verfügbar unter http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


한국어 (Korean):
Manhattan Surgical Hospital 은(는) 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. Manhattan Surgical Hospital 은(는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.
               
Manhattan Surgical Hospital:
                • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를
제공합니다.
                                    - 자격있는 수화 통역자
                    - 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
                • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를
제공합니다.
                                    - 자격있는 통역자
                                    - 다른 언어로 작성된 서면 정보
               
이러한 서비스가 필요하시면 Stacy Dinkel에 연락하십시오.

Manhattan Surgical Hospital이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. (으)로 연락하여 불만을 제기하실 수 있습니다. 직접 방문하거나 우편, 팩스 또는 이메일로 불만을 제기하실 수 있습니다. 불만 제기와 관련하여 도움이 필요하시면, Chris Stipe, CEO (으)로부터 지원을 받으실 수 있습니다.

또한 공민권 민원을 미국 Department of Health and Human Services(보건복지부), Office for Civil Rights(시민권 사무국)에 https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf에 있는 시민권 사무국 민원 포털을 통해 전자 방식으로 제출하거나 우편이나 전화로 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

민원 양식은 http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html에 있습니다.


ພາສາລາວ (Lao):
Manhattan Surgical Hospital ປະ​ຕິ​ບັດຕາມ​ກົດ​ໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ຣັ​ຖ​ບານ​ກາງ​ທີ່​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ ແລະ​ບໍ່​ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ​ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ. Manhattan Surgical Hospital ບໍ່ຈຳ​ແນກ​ບຸກ​ຄົນ ຫຼື ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ​ໂດຍ​ແຕກ​ຕ່າງ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ຜົນ​ດ້ານ ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ.

Manhattan Surgical Hospital:
                • ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ແລະ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພິ​ການ ເພື່ອ​ ໃຫ້​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານ​
ກັບ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ, ເຊັ່ນ:
                                    - ນາຍ​ພາ​ສາ​ໃບ້​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາະ​ສົມ
                    - ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ເປັນ​ລາຍ​ລັກ​ອັກ​ສອນໃນ​ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ຕົວ​ພິມ​ໃຫ​ຍ່, ເທັບ​ບັນ​ທຶກ, ຮູບ​
ແບບ ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກທີ່​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້, ຮູບ​ແບບ​ອື່ນໆ)
                • ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ພາ​ສາ​ໂດຍບໍ່​ເສັຽ​ຄ່າ ແກ່​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ພາ​ສາ​ຫຼັກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ,
ເຊັ່ນ:
                                    - ນາຍ​ພາ​ສາ​ທີ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ເໝາ​ະ​ສົມ
                                    - ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ຂຽນ​ໃນ​ພາ​ສາ​ອື່ນ

 ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ຈົ່ງ​ຕິດ​ຕໍ່Stacy Dinkel.

ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ Manhattan Surgical Hospital ບໍ່​ໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ຫຼື ຈຳ​ແນກ​ໃນທາງ​ອື່ນ ໂດຍ​ອີງ​ໃສ່​ພື້ນ​ຖານ​ດ້ານ​ເຊື້ອ​ຊາດ, ສີ​ຜິວ, ຊາດ​ກຳ​ເນີດ, ອາ​ຍຸ, ຄວາມ​ພິ​ການ, ຫຼື ເພດ, ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ກັບ: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. ທ່ານ​ສາ​ມາດ​ຍື່ນ​ເລື້ອງ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ຈົດ​ໝາຍ, ແຟກ​ຊ໌, ຫຼື ອີ​ເມວ. ຖ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ,  Chris Stipe, CEO,  ແມ່ນ​ພ້ອມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທ່ານ. 

ນອກ​ຈາກ​ນີ້ ທ່ານ​ຍັງ​ສາ​ມາດຮ້ອງ​ທຸກ​ດ້ານ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ໄດ້​ກັບ​ທາງ​ U.S. Department of Health and Human Services (ກະ​ຊວງ​ປະ​ຊາ​ສົງ​ເຄາະ​ແລະ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ຣັ​ຖ), Office for Civil Rights (ຫ້ອງ​ການ​ສິດ​ທິ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ), ໂດຍ​ທາງ​ອິ​ເລັກ​ໂຕ​ຣ​ນິກ ຜ່ານ Office for Civil Rights Complaint Portal, ຊຶ່ງ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ຫຼື ໂດຍ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ນີ ຫຼື ທາງ​ໂທ​ຣະ​ສັບ ທີ່:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

​ຟອມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ມີ​ໃຫ້​ທີ່​ເວັບ​ໄຊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


لعربية (Arabic):
يلتزم  Manhattan Surgical Hospitalبقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا يميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا يستبعد Manhattan Surgical Hospital الأشخاص أو يعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس.
Manhattan Surgical Hospital
            • يوفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
                            - مترجمي لغة إشارة مؤهلين
                - معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)                       
• يوفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:
                            - مترجمين مؤهلين
                            - معلومات مكتوبة بلغات أخرى
  إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ Stacy Dinkel
إذا كنت تعتقد أن Manhattan Surgical Hospital قد أخفق في توفير تلك الخدمات أو ميز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكن أن تتقدم بشكوى إلى:Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. . يمكن أن تتقدم بشكوى شخصيًا أو بالبريد أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني. إذا كنت بحاجة للمساعدة في التقدم بشكوى، فإنChris Stipe, CEO  م اح لمساعدتك.
يمكن أيضًا أن تتقدم بشكوى إلكترونيًا لوزارة Department of Health and Human Services (وزارة الخدمات الصحية والبشرية) ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)،  من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal ، المتوفر على الرابط  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-863-1019, 800-537-7697 (رقم هاتف الصم والبكم)
تتوافر نماذج الشكاوى على الرابط http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html .


Tagalog (Tagalog – Filipino):
Sumusunod ang Manhattan Surgical Hospital sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.  Ang Manhattan Surgical Hospital ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

 Ang Manhattan Surgical Hospital ay:
                • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay
silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
                                    - Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
                                    - Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na
electronic na format, iba pang mga format)
                • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
                                    - Mga kwalipikadong interpreter
                                    - Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika
 Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay Stacy Dinkel.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng Manhattan Surgical Hospital ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. Maaari kang maghain ng karaingan nang personal o sa pamamagitan ng koreo, fax o email. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahain ng karaingan, narito si, Chris Stipe, CEO upang tulungan ka.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa mga karapatang sibil sa U.S. Department of Health and Human Services (Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S.), Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Ang mga form ng reklamo ay makukuha sa http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 


ภาษาไทย (Thai):
Manhattan Surgical Hospital ได้ปฏิบัติตามรัฐบัญญัติด้านสิทธิ์ที่เหมาะสม และไม่ได้มีการแบ่งแยกทางชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ  Manhattan Surgical Hospital ไม่ได้กีดกันผู้คน หรือเลือกปฏิบัติตามชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ       ความทุพพลภาพ หรือเพศ

            Manhattan Surgical Hospital:
            • นำเสนอความช่วยเหลือและบริการฟรีแก่ผู้มีความบกพร่องด้านการสื่อสารกับเรา เช่น:
                            - ล่ามภาษามือที่ผ่านการรับรอง
                                - ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบอื่น (การพิมพ์ตัวใหญ่ เสียง รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าถึงได้ รูปแบบอื่นๆ)
            • ให้บริการด้านภาษาฟรีแก่บุคคลที่ไม่ได้มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก เช่น:
                            - ล่ามที่ได้รับการรับรอง
                            - ข้อมูลที่เขียนเป็นภาษาอื่น

ถ้าคุณต้องการบริการเหล่านี้ โปรดติดต่อ Stacy Dinkel

ถ้าคุณเชื่อว่า Manhattan Surgical Hospital ไม่สามารถให้บริการเหล่านี้ได้ หรือมีความประพฤติแบ่งแยกในทางใดทางหนึ่ง เช่น ชาติพันธุ์ สีผิว เชื้อชาติ อายุ ความทุพพลภาพ หรือเพศ คุณสามารถร้องทุกข์ต่อ: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com คุณสามารถร้องทุกข์ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ แฟกซ์ หรืออีเมล ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการร้องทุกช์ Chris Stipe, CEO พร้อมจะช่วยคุณ

คุณยังสามารถร้องทุกข์สิทธิพลเมืองได้ต่อ U.S. Department of Health and Human Services (กระทรวงบริการด้านสุขภาพและมนุษย์แห่งสหรัฐอเมริกา) Office for Civil Rights (สำนักงานสิทธิพลเมือง) ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf{3]{4], หรือทางไปรษณีย์หรือโทร:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

รับแบบฟอร์มร้องทุกข์ที่ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Français (French):
Manhattan Surgical Hospital respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. Manhattan Surgical Hospital n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

Manhattan Surgical Hospital:
                • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une
communication efficace avec nous, par exemple :
                                    - Interprètes qualifiés en langue des signes
                                    - Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats
électroniques accessibles, autres formats)
                • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est
pas l'anglais, par exemple :
                                    - Interprètes qualifiés
                                    - Informations écrites dans d'autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez Stacy Dinkel.

Si vous pensez que Manhattan Surgical Hospital n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de : Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. Vous pouvez déposer une réclamation en personne ou par courrier, télécopie ou e-mail. Si vous avez besoin d'aide pour déposer une réclamation, Chris Stipe, CEO, se tient à votre disposition pour vous y aider.

Vous pouvez également déposer une réclamation concernant vos droits civiques auprès de l'U.S. Department of Health and Human Services (Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis), Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Des formulaires de réclamation sont disponibles à l'adresse http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


日本語 (Japanese):
Manhattan Surgical Hospital は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。Manhattan Surgical Hospital は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

 Manhattan Surgical Hospital:
                • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無
料で提供いたします。
                                    - 資格ある手話通訳者
                                    - その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
                • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
                                    - 資格ある通訳者
                                    - 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、Stacy Dinkel.

までご連絡ください。Manhattan Surgical Hospital がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます:Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com。苦情の申し立ては、直接、または郵便、ファックス、メールで行うことができます。苦情を申し立てるにあたり援助が必要な場合は、Chris Stipe, CEO, がお手伝いいたします。

また、公民権に関する苦情は、U.S. Department of Health and Human Services(保健社会福祉省)のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfから電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S.Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C.20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

苦情申立書はhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.htmlよりダウンロードいただけます。


Русский (Russian):
Manhattan Surgical Hospital соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.  Manhattan Surgical Hospital не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Manhattan Surgical Hospital:
                • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает
услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:
                                    - услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
                                    - письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат,
доступные электронные форматы, прочие форматы).
                • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является
основным языком, а именно:
                                    - услуги квалифицированных переводчиков;
                                    - письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Stacy Dinkel.

Если вы считаете, что в Manhattan Surgical Hospital вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. Вы можете подать жалобу лично или отправить по почте, факсу или электронной почте. Если вам нужна помощь в подаче жалобы, вам поможет, Chris Stipe, CEO.

Вы также можете подать жалобу о нарушении гражданских прав в U.S. Department of Health and Human Services (Министерство здравоохранения и социальных служб США), Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 (США)
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Бланки жалобы доступны по адресу: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.


Hmoob (Hmong):
Manhattan Surgical Hospital ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai (Federal civil rights laws) thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.  Manhattan Surgical Hospital tsis cais cov neeg los yog coj ntxawv rau lawv vim haiv neeg, xim tawv nqaij, tuaj teb chaws twg, hnub nyoog, kev tsis taus, los yog poj niam txiv.

Manhattan Surgical Hospital:
            • Pab nyiaj thiab muab kev pab rau cov neeg txuas lus tsis taus zoo nrog peb, xws li:
                            - Cov neeg txhais lus piav uas tsim nyog
                            - Tej ntaub ntawv ua lwm hom (tu ntawv loj, suab lus, tej hom siv tau hauv electronic,
lwm lwm hom)
            • Muab kev pab dawb txog lus hais rau cov neeg uas tsis hais lus Akiv, xws li:
                            - Cov neeg txhais lus tsim nyog
                            - Tej ntaub ntawv ua lwm hom lus

Yog koj xavtau cov kev pab no, thov hu rau Stacy Dinkel.

Yog koj ntseeg hais tias Manhattan Surgical Hospital tsis muab tau cov kev pab no los yog tau coj lwm hom kev ciav-cais saib raws haiv neeg, xim tawv nqaij, teb chaw tuaj, hnub nyoog, xiam oob qhab, los poj niam lossis txiv neej, koj tuaj yeem xa ib daim ntawv tsis txaus siab nrog: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. Koj xa daim ntawv tsis txaus siab kiag tus kheej, raws kev xa ntawv, fev los yog email tuaj tau. Yog koj xav tau kev pab sau daim ntawv tsis txaus siab, Chris Stipe, CEO,pab tau koj.

Koj kuj muaj peev xwm ua tau ib daim ntawv tsis txaus siab rau cov cai pej xeem mus rau Mekas Department of Health and Human Services (Thawj Fab Pab Kev Noj Qab Haus Huv thiab Pab Tib Neeg), Office for Civil Rights (Chaw Ua Hauj Lwm txog Pej Xeem Cov Cai), tshuab hluav taws xob los ntawm Office for Civil Rights Complaint Portal, nyob rau hauvhttps://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, los yog xa ntawv lossis hu xovtooj ntawm:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Cov qauv ntawv tsis txaus siab muaj rau ntawmhttp://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

 


فارسی (Farsi):
Manhattan Surgical Hospital از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.
Manhattan Surgical Hospital بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.
Manhattan Surgical Hospital :

  • برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
    • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
    • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
  • برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
    • مترجمین شفاهی واجد شرایط
    • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با Stacy Dinkel تماس بگیرید
اگر معتقدید که Manhattan Surgical Hospital چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:
Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com .
می توانید با مراجعه شخصی، نامه پستی، فکس یا ایمیل شکواییه خود را ثبت نمایید. اگر برای ثبت شکواییه خود به کمک نیاز دارید، Chris Stipe, CEO, می تواند به شما کمک کند.
می توانید از طریق U.S. Department of Health and Human Services (وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا)، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

فرم های مربوطه برای شکواییه در آدرس اینترنتی  http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html موجود است.


Kiswahili (Swahili):
Manhattan Surgical Hospital ametimiza mahitaji ya sheria za serikali kuu na hana ubaguzi wa kikabila, rangi, asili, umri, ilemavu ama jinsia. Manhattan Surgical Hospital habagui watu au kuwatumikia kwa njia tofauti kwa misingi ya kabila, rangi, asili, umri, ulemavu, ama jinsia.

Manhattan Surgical Hospital:
                • Anatoa huduma za bure kwa walemavu kuwawezesha kuwasiliana nasi vizuri, kama vile:                                               - Wafasiri wa lugha
                                    - Taarifa zilizoandikwa katika mitindo mbalimbali (maandishi makubwa, sauti, mitindo
ya kielektroniki, mitindo mingineyo)
                • Anatoa huduma za bure za lugha kwa watu ambao lugha yao ya asili si Kiingereza, kama vile: 
    - Wafasiri lugha waliohitimu
                                    - Taarifa zilizowasilishwa kwa lugha nyingine

Ikiwa unahitaji huduma za aina hii, wasiliana na Stacy Dinkel.

Ikiwa unaamini kwamba Manhattan Surgical Hospital amekosa kutoa huduma hizi ama amebagua kwa njia nyingine katika misingi ya kabila, rangi, asili, umri, ulemavu, ama jinsia, unaweza kutuma malalamishi kwa: Chris Stipe, CEO, 1829 College Avenue, 785-776-5100, Fax:  785-776-5101, cstipe@manhattansurgical.com. Unaweza kuweka malalamishi binafsi au kupitia barua, faksi, ama barua pepe. Iwapo unahitaji usaidizi kuweka malalamishi, Chris Stipe, CEO, anaweza kukusaidia.

Pia, unaweza kuweka malalamishi ya haki za kibinadamu katika U.S. Department of Health and Human Services (Idara ya Huduma za Afya na Jamii ya U.S.), Office for Civil Rights, (Ofisi ya Haki za Umma), kwa njia ya kielektroniki kupitia kwa Office for Civil Rights Complaint Portal, ipatikanayo katika https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ama kupitia barua ama simu katika:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201 
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD)

Fomu za malalamishi zinapatikana katika: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manhattan Surgical Hospital – a commitment to patient satisfaction and care